Všeobecné obchodní podmínky

Prodávajícím je společnost Yolo, spol. s r.o., se sídlem na adrese Dlhá 6/C, Stupava, Slovenská republika, IČO 46903283.
 • Zboží je možné vybírat a objednávat prostřednictvím online katalogu na těchto webových stránkách.
 • Při vytváření objednávky uveďte prosím své jméno a příjmení, poštovní a e-mailovou adresu a telefon. Po odeslání vaši objednávku zpracujeme a na e-mailovou adresu vám pošleme souhrn objednaného zboží a výslednou částku. Při každé změně stavu objednávky vás o této skutečnosti budeme informovat odesláním zprávy na vaši e-mailovou adresu.
 • Zboží dodáváme prostřednictvím služeb České / Slovenské pošty. Dodávka zboží se uskutečňuje v pracovních dnech zpravidla od 9:00 do 18:00. Informace o dodání vám sdělíme e-mailem.
 • Vytvořením objednávky dává kupující prodávajícímu právo oznámit dopravci nutné minimum osobních údajů tak, aby bylo možné doručit zásilku (zpravidla jméno, telefonní číslo a adresa).
 • Při přebírání zboží vám dopravce vydá doklad o převzetí, který je zároveň dokladem o zaplacení a objednávkou v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní částky dostanete nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Je li kupujícím soukromá osoba – nepodnikající, má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V takovém případě je třeba kontaktovat prodávajícího a zaslat mu písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy. Na tomto prohlášení je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo poštovní adresu pro finanční vyrovnání. Zboží je třeba spolu s dokladem o koupi doručit na naši poštovní adresu, nepoškozené, včetně všech náležitostí, s nimiž bylo zakoupeno. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za zboží nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne přijetí vráceného zboží.
  V období od 1. listopadu do 17. prosince má soukromná osoba – nepodnikatel možnost odstoupit od smlouvy do konce kalendárního roku.
 • Všechny ceny v elektronickém obchodě jsou konečné. Nejsme platitelé DPH. Sumu objednávky, tj. kupní cenu, vám vždy potvrdíme v e-mailové zprávě.
 • Cena za každé zboží platí jen do vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupní cenu v případě změny právních předpisů, při výrazné změně měnových kurzů nebo výrazném nárůstu inflace a při změně ceny od dodavatelů zboží. V případě změny ceny má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Záruční podmínky upravuje Reklamační řád.
 • Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky, pokud je zapříčiněna dopravní společností nebo Českou / Slovenskou poštou. Stejně prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené uvedením nesprávné adresy kupujícím.
 • Při přebírání zboží je kupující povinen důkladně si zkontrolovat zboží a potvrdit převzetí zboží svým podpisem na dokladu o převzetí zboží.
 • Reklamaci opožděného dodání, nedodání nebo dodání poškozeného zboží, pokud bylo toto dodání zaviněné dopravní společností nebo Českou / Slovenskou poštou, je nutné uplatňovat přímo u dopravní společnosti resp. České / Slovenské pošty. Pokud je zboží nebo jeho obal zjevně poškozen, kupující ho nepřevezme. Informaci o poškození zapíše do dokladu o převzetí zboží. Reklamace zboží, které bylo poškozené při přepravě, nebudou uznány jako oprávněné, pokud kupující potvrdil převzetí zboží bez vad.
 • Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží. Učiní tak prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, přičemž není nutné udávat důvod zrušení.
 • V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci (vis major) nebo z důvodu ukončení jeho výroby vyrozumí o této skutečnosti prodávající co nejdříve kupujícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu možnost dodání náhradního zboží. Takovou možnost má kupující právo odmítnout a od objednávky odstoupit, přičemž kupujícímu prodávající vrátí kupní cenu nebo její část, pokud byla uhrazena, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů.
 • Osobné údaje a ich ochrana
  • Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
  • Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
  • Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Zbierky zákonov Slovenskej republiky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen " ZnOOÚ " ), aby prodávající zpracoval a uchovávál jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů, jakož i s přeshraničním přenosem osobních údajů do České republiky jako členského státu Evropské unie a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, evidence kupních smluv, faktur a jiných dokumentů, za účelem marketingu, za účelem přepravních služeb koupeného zboží a za účelem uzavření splátkového kalendáře. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Prodávající po splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvoláním souhlasu kupujícím prodávajícímu.
  • Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.
  • Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedeném v bodě 15.3. těchto podmínek.
  • Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodu 15.3. těchto podmínek zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje zpracovávály a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny
  • Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas kupujícího si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
  • Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
   • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
   • ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
    • identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
    • identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky,
    • účel zpracování osobních údajů,
    • seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a
    • doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů nezbytné pro kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
     • poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, oznámí jí i dobu platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
     • třetí strany, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
     • okruh příjemců, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
     • formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
     • třetí země, pokud se předpokládá, nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
   • při vydání rozhodnutí podle odstavce 15.11. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
    • ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje pro zpracování,
    • ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
    • opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
    • likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
    • likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
    • blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.
  • Právo kupujícího podle bodu 15.8.c bodu 5 a 6 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
  • Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči
   • zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
   • využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
   • poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.
  • Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího vznést námitky proti zpracování osobních údajů v případech podle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.
  • Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování , přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 15.19. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající pořídil rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
  • Pokud kupující uplatní své právo
   • písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
   • osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdo a kdy vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
   • u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
  • Kupující při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
  • Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.
  • Pokud kupující nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
  • Žádost kupujícího podle odst. 15.8. bodu a. až c., 15.8.c.5 a odst. 15.10. až 15.12. vyřídí prodávající bezplatně.
  • Žádost kupujícího podle odst. 15.8.c. bodu 4 vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nesmí přesáhnout výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
  • Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle odstavců 15.17. a 15.18. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti
  • Omezení práv kupujícího dle odst. 15.9. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
  • Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ Zbierky zákonov Slovenskej republiky zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodě 15.3. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:
   • Slovenská pošta, a.s.
    Sídlo: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99, Slovenská republika
    IČO: 36 631 124
    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S
   • Česká pošta, s.p.
    Sídlo: Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99
   • FROGMAN s.r.o.
    Sídlo: Tečovice 43, Zlín, 763 02
    IČ: 49434624
 • Spotřebiteľ má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne její odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu (dále jen „AŘS“). Formou AŘS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výnimkou sporů podle ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenské republiky a sporů, kterých hodnota nepřevyšuje 20 €. Návrh na začátek AŘS se podává k subjektu AŘS podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, kterého vzor tvorí přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt AŘS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za začátek AŘS, maximálně však do výšky 5 € s DPH. Pokud je na AŘS příslušných víc subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě AŘS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodcovský soud. Platforma AŘS je dostupná na internetových stránkách: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
 • Kupující může po odeslání objednávky nebo po registraci dostávat reklamní zprávy o nabídkách zboží a akcích prodávajícího. Toto zasílání může kupující kdykoliv odvolat po přihlášení se do svého účtu na www.yolo.sk.
 • Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Zveřejněním oznámení o takové změně na www.yolo.sk si prodávající plní povinnost písemného oznámení změny.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 23. září 2017 a plně nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky.
Vyhrazujeme si právo změnit všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.