Reklamační řád

 • Obecná ustanovení a definice
  • Tento reklamační řád byl vypracován podle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jako "Zákon") a vztahuje se na zboží (dále jako "Zboží"), při kterém si kupující (dále jako "Kupující"), který uzavřel s prodávajícím smlouvu o koupi Zboží (dále jako "Smlouva") uplatňuje svá práva z odpovědnosti za vady v záruční lhůtě (dále jako "Reklamace").
  • Prodávající (dále jako "Prodávající") je společnost Yolo, spol. s r.. o. se sídlem Dlouhá 6 / C, 900 31 Stupava, IČO 46 903 283, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 85232 / B.
 • Záruční podmínky
  • Pokud Zboží vykazuje zjevné nedostatky, zejména pokud je Zboží Kupujícímu dodáno v poškozeném obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě je zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení celé kupní ceny, podle zvolení Kupujícího.
  • Pokud se v záruční době Zboží, po jeho převzetí Kupujícím, vyskytnou na Zboží chyby, Kupující je oprávněn uplatnit Reklamaci.
  • Délka trvání záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona. Záruční doba trvá 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba běží od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím.
  • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy zboží.
  • Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve všech případech, které stanoví Zákon. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku doručení písemného prohlášení Kupujícího o odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě navzájem poskytly.
  • Jako záruční list slouží faktura / daňový doklad.
  • Veškeré záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.
 • Vyřizování Reklamací
  • Reklamace se uplatňuje v sídle Prodávajícího.
  • Pokud Kupující požaduje záruční opravu, tuto zajistí Prodávající. Prodávající při přijetí Reklamace vystaví kupujícímu o tomto doklad, v němž vyznačí vady Zboží v souladu s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Po vyřízení Reklamace vyzve Prodávající Kupujícího formou, kterou si dohodli při přijetí Reklamace, k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu. V případě oboustranného souhlasu může Prodávající Zboží a reklamační protokol zaslat Kupujícímu formou doporučené zásilky.
  • Reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději 30 dnů ode dne přijetí Reklamace Prodávajícím. Uplynutím této lhůty má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu výrobku za nový.
  • Pokud Kupující zasílá Zboží Prodávajícímu, Kupující zajistí zabalení Zboží do vhodného obalu, aby bylo Zboží dostatečně chráněno.
  • V případě doručení reklamovaného Zboží kurýrní společností nebo poštou převezme Zboží odpovědná osoba. Ta zkontroluje zásilku a dokumentaci (fakturu, obal). Rozhodující datum pro lhůtu plynutí Reklamace je datum přijetí Zboží od pracovníka kurýrní společnosti nebo poštovního doručovatele. Prodávající nepřevezme reklamované Zboží zasláno na dobírku.
  • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě používání Zboží způsobem nebo v podmínkách, které neodpovídají běžnému použití Zboží.
 • Závěrečná ustanovení
  • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. března 2013. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.